Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Często opiekunowie nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Dofinansowanie do realizacji Programu 91 800,00 zł

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina Gostyń w 2021 r. realizować będzie program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane będzie w przypadku otrzymania na ten cel dodatkowych środków finansowych.

Uczestnik Programu, który będzie miał przyznaną pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W pierwszej kolejności zakwalifikowane do programu zostaną osoby:

  1. posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

  2. wymagające wysokiego poziomu wsparcia,

  3. stale przebywające w domu, tj. nie korzystające z ośrodków wsparcia np. środowiskowych domów samopomocy lub z placówek pobytu całodobowego, np. ośrodków szkolno-wychowawczych lub internatów,

  4. których wynik skali FIM wynosi od 18 do 75 punktów (karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skala FIM)

Limit godzin opieki wytchnieniowej w formie dziennej wynosi do 240 godzin w danym roku.

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej będzie przyznawana w miarę posiadanych środków finansowych.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

  2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:                       
Natalia Miler
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
tel. 65 572 01 11, 65 300 22 40
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00