Gmina Gostyń pozyskała środki finansowe na realizację dodatkowych usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Usługi opiekuńcze są bezpłatne pod warunkiem nieprzekroczenia miesięcznego dochodu netto w wysokości 1 752,50 zł w przypadku osoby samotnie zamieszkującej lub 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
W ramach Programu Opieka 75+ wsparciem objąć można osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, osoby, które korzystały już wcześniej z Programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin usług.

NABÓR WNIOSKÓW

Program – „OPIEKA 75+” – bezpłatne usługi opiekuńcze

Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze, w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a główną grupą jej beneficjentów są osoby w wieku 75 lat i więcej, często mieszkające samotnie

Podstawą prawną Programu jest art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Głównym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi   lub są osobami samotnie gospodarującymi    a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
3. umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Dofinansowanie na realizacje Programu dla gminy Gostyń to kwota 121 413,60 zł

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem będzie można objąć:

1) osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych;
2) osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały;
3) osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.

 

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Program rekomenduje nie pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:                       
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
tel. 65 572 01 11, 65 300 22 40
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 – 15:00