Opis świadczenia:

Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia przez nich 20. roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności uczące się w szkole otrzymują to świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Świadczenie to nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola lub tzw. „zerówki” oraz studentom.

 

Wysokość świadczenia:

Świadczenie wypłacane jest w kwocie 300 zł na każde dziecko uczące się.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)
  • osobie uczącej się ( osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego

 

Na jaki okres:

Jednorazowe świadczenie

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Od 1 lipca wniosek można złożyć online przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub oraz poprzez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku celowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub oraz poprzez bankowość elektroniczną.