Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 250, 63-800 Gostyń

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Pani Monika Leśniarek. Z Inspektorem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 65 572 01 11, fax 65 572 39 11, pisemnie lub osobiście w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przesłanki przetwarzania danych osobowych

Na przetwarzanie danych osobowych pozwalają:

 • zgoda osoby
 • wykonanie lub zawarcie umowy,
 • prawny obowiązek,
 • żywotne interesy,
 • zadanie publiczne, władza publiczna,
 • prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej.

 


 

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 1.  Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 250, 63-800 Gostyń.
 2. Inspektor danych osobowych
  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować:
  - listownie na adres: ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń,
  - telefonicznie: 65 572 01 11, fax 65 572 39 11,
  - poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/ Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt obowiązującego w jednostce.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.
 8. Profilowanie danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wszystkie klauzule informacyjne dostępne są w załącznikach poniżej. 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
klauzule informacyjne pdf 212.81 KB Admin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 sierpień 2020 10:50 Admin