Informujemy, iż przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie możliwe po wejściu w życie właściwych przepisów prawnych.

Informujemy, iż osoby, które złożyły wniosek o przyznanie prawa do dodatku osłonowego, nie powinny po raz drugi składać wniosku.

Zmieniły się zasady wypłaty świadczenia 500+. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął uprawnienia do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę.

Recomp Bujakowski, Majewski S.C. zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z funduszy europejskich „Kierunek – aktywność, cel – praca” w województwie wielkopolskim.

Burmistrz Gostynia ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. 

W związku ze zmianą kryterium dochodowego w pomocy społecznej obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku nasz ośrodek wydaje nowe skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Caritasu Parafialnego, niezbędne w ramach korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło zbiórkę na konto „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”. Jej celem jest przede wszystkim wsparcie kobiet i dzieci, które opuściły Ukrainę i znalazły lub znajdą schronienie na terenie powiatu gostyńskiego czy powiatów okolicznych. Matki, ratując życie dzieci i swoje przed bestialskim i zbrodniczym atakiem Putina i Rosji, muszą szukać schronienia poza granicami swojej ojczyzny.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ!

 

Przedstawiamy Państwu propozycje kształcenia organizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze, w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a główną grupą jej beneficjentów są osoby w wieku 75 lat i więcej, często mieszkające samotnie.

Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z o graniczną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) ul. Dubienka 2, wraz z Partnerem Spółdzielnią Socjalną ARKA z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Kolejowa 24, informuje, że realizuje na terenie powiatów gostyńskiego i śremskiego województwa wielkopolskiego projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim” nr RPWP.07.01.02-30-0246/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.