Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze, w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a główną grupą jej beneficjentów są osoby w wieku 75 lat i więcej, często mieszkające samotnie.

Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z o graniczną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) ul. Dubienka 2, wraz z Partnerem Spółdzielnią Socjalną ARKA z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Kolejowa 24, informuje, że realizuje na terenie powiatów gostyńskiego i śremskiego województwa wielkopolskiego projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim” nr RPWP.07.01.02-30-0246/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Zmieniają się zasady wypłaty świadczenia 500+. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmie uprawnienia do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę.

UODO przedstawia kilka porad dla seniorów, dzięki którym będą oni mogli uchronić się przed wykorzystaniem danych osobowych.

Od 1 września 2021 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wprowadza nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu informuje.

 

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Często opiekunowie nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Gmina Gostyń uruchomiła „Telefon zaufania” dla mieszkańców.

Gmina Gostyń za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu kontynuuje realizację Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” do końca 2021 r. nie dłużej niż do odwołania stanu epidemii.

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z rozszerzeniem zasad bezpieczeństwa na terenie całego kraju od 20 marca br. oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, w trosce o zdrowie klientów jak i pracowników prosimy o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów i odwiedzin w siedzibie Ośrodka.