Podstawy prawne

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 250, 63-800 Gostyń

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Pani Monika Leśniarek. Z Inspektorem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 65 300 22 57, fax 65 572 39 11, pisemnie lub osobiście w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przesłanki przetwarzania danych osobowych

Na przetwarzanie danych osobowych pozwalają:

  • zgoda osoby
  • wykonanie lub zawarcie umowy,
  • prawny obowiązek,
  • żywotne interesy,
  • zadanie publiczne, władza publiczna,
  • prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej.

 

 

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 250, 63-800 Gostyń

Inspektor danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się pod adresem:
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń,
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wskazanym w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- art. 6 ust. 1 lit d RODO,
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Ośrodek zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/ Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt obowiązującego w jednostce.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Profilowanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pozostałe klauzule  informacyjne:

 

Klauzula informacyjna - pracownicy

Klauzula informacyjna - osoby ubiegające się o świadczenia z ZFŚS

Klauzula informacyjna - stażyści

Klauzula informacyjna - praktykanci

Klauzula informacyjna - wolontariusze

Klauzula informacyjna - prace społecznie użyteczne

Klauzula informacyjna - kontrahenci/zleceniobiorcy

Klauzula informacyjna - uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna - nadawcy i odbiorcy korespondencji

Klauzula informacyjna - skargi i wnioski

Klauzula informacyjna - udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna - pomoc społeczna

Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Klauzula informacyjna - przemoc w rodzinie

Klauzula informacyjna - pomoc materialna dla uczniów

Klauzula informacyjna - dodatki mieszkaniowe

Klauzula informacyjna - dodatki energetyczne

Klauzula informacyjna - świadczenia rodzinne

Klauzula informacyjna - świadczenia wychowawcze

Klauzula informacyjna - świadczenia "Za życiem"

Klauzula informacyjna - zasiłek dla opiekuna

Klauzula informacyjna - świadczenia Dobry Start

Klauzula informacyjna - świadczenia alimentacyjne

Klauzula informacyjna - dłużnicy alimentacyjni

Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze"

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 08:45 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 08:46 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 08:47 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 08:49 Admin