Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

GŁÓWNY CEL PROGRAMU

Ogólnodostępne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do dzieci 16 roku życia dzieci z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, w stopniu umiarkowanym albo orzeczenie równoważne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOWI POMOC W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY

Usługi asystencji osobistej mają za zadanie zwiększyć szansę osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne tj. wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

  • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Wypełnioną kartę zgłoszeniową do Programu (KARTA ZGŁOSZENIA, KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI) wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu.
Powyższe dokumenty można otrzymać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 1.

NABÓR ZGŁOSZEŃ PROWADZONY JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC
O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROGRAMU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

POZOSTAŁE INFORMACJE

  • w godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 15 Programu, finansowane z innych źródeł,
  • uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności,
  • Program będzie realizowany do 20 grudnia 2024 r.


OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM  W PROGRAMIE  PROSZONE SĄ O KONTAKT Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROGRAM:

Natalia Miler i Kamila Piasecka
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
tel. 65 300 22 49
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Dodatkowe informacje TUTAJ