Opis świadczenia:

Usługi opiekuńcze to jedna z form pomocy udzielanej w ramach systemu wsparcia socjalnego. Mogą z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnością, a także osoby chore krótkoterminowo albo przewlekle, osoby starsze i osoby samotne, jeśli potrzebują na co dzień pomocy innych osób, a nie mogą jej uzyskać od osób, które wspólnie z nią mieszkają i innych członków rodziny, tzw. wstępnych i zstępnych, czyli dzieci, wnuków, sióstr, braci, dalszej rodziny.
Usługi świadczone są w domu podopiecznego w godzinach od 6.00 do 22.00.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 4 obszarach:

 • Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego.
 • Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem.
 • Zabiegi pielęgnacyjne zalecane przez lekarza.
 • Zapewnienie, w miarę możliwości kontaktów podopiecznego z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie usługi świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarkę, psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta.
O wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, niesamodzielne, niezaradne z powodu różnych zaburzeń (innych niż psychicznie) oraz osoby samotne.
Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest fakt, że osoby te wymagają indywidualnego wsparcia, ponieważ w wyniku pogłębiającej się choroby nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują następujące obszary wsparcia:

 • Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 • Pielęgnacje podopiecznego.
 • Rehabilitacją fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

 

Odpłatność za świadczone usługi:

Odpłatność ustalana jest w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały nr XXII/367/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

O pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych może wnioskować osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Okres, na jakie są przyznawane usługi określany jest przez kierownika ośrodka w porozumieniu z osobą wnioskującą o przyznanie usług.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:


Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

lub online przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.

 

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania usług opiekuńczych lub zaświadczenie lekarskie wystawione przez psychiatrę potwierdzające konieczność korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych lub zaświadczenie lekarskie dotyczące zakresu: rehabilitacji, usług pielęgniarskich.
 • Dokumenty potwierdzające dochody oraz inne zaświadczenia wykazujące sytuację materialną, bytową i zdrowotną rodziny, w szczególności:
 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • oświadczenie o dodatkowych dochodach z pracy dorywczej;
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej oraz renty socjalnej;
 • orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • odpowiednie zaświadczenia lekarskie;
 • wyrok sądu lub odcinki przekazów pocztowych w przypadku otrzymywania alimentów;
 • zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

W toku postępowania administracyjnego ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania ośrodek potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

  

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwały nr XXII/367/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.