Opis świadczenia:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest placówką dziennego pobytu, dla pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Celem placówki jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.
Dom pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. W trakcie zajęć realizowany jest indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizujący dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej i zaburzonej psychicznie. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi specjalistyczne przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Dom świadczy swoje usługi dla osób z terenu gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie zawartego porozumienia. Z odległych części miasta i spoza zapewnia się uczestnikom transport na zajęcia oraz powrót do domu.

 

Odpłatność za pobyt w środowiskowym domu samopomocy:

Odpłatność miesięczną ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

O świadczenie może ubiegać się pełnoletnia osoba przewlekle psychicznie chora oraz z niepełnosprawnością intelektualną, lub jej opiekun prawny.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Okres, na jaki jest osoba umieszczona w środowiskowym domu samopomocy ustalany jest indywidualnie.

Termin przyjęcia do domu ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:


Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

lub online przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.

 

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
  • Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy lub jej przedstawiciela ustawowego
  • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o niestwierdzeniu nosicielstwa chorób zakaźnych oraz stanie fizycznym i samodzielności kierowanego,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  • Zaświadczenie o dochodach netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

W toku postępowania administracyjnego ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania ośrodek potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.