Opis świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art.6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego.
Nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie.

 

Kryteria dochodowe:

Oprócz dokumentów potrzebnych do przyznania dodatku mieszkaniowego (zwykłego) muszą zostać spełnione łącznie poniższe warunki:

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy, niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
 • wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
 • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.

 

Na jaki okres:

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej – decyzja wcześniejsza ulega skróceniu.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu z adnotacją "Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu"
 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (pobierz druk).
 • oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego/ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków (pobierz druk).
 •  Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu:
  • za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu - jeżeli czynsz jest niższy albo równy czynszowi według stanu na dzień 14 marca 2020 r.
  • według stanu na dzień 14 marca 2020 r. (jeżeli czynsz ten jest niższy od czynszu opłacanego za miesiąc, w którym składany jest wniosek).
 • deklaracja o wysokości dochodów z okresu pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody uzyskane w ww. okresie
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (dotyczy osób, których lokal nie jest wyposażony w instalację c.o., c.w. i gaz przewodowy)

ZAŁĄCZNIKI:

 • aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc (miesiąc, w którym składany jest wniosek)
 • oświadczenie właściciela/zarządcy lokalu o wyposażeniu lokalu (dotyczy najemców lokali mieszkalnych, którzy płacą czynsz zgodnie z zawartą umową najmu)
 • w przypadku osób uzyskujących dochody ze stosunku pracy, umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodów wypłaconych w okresie ostatnich 3 m-cy, dochód brutto, to jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu
 • w przypadku emerytów i rencistów - odcinki z trzech ostatnich miesięcy lub decyzja organu przyznającego rentę/emeryturę BRUTTO poprzedzających datę złożenia wniosku.
 • w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości alimentów dobrowolnych,
 • w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej, wystarczy wpisać wysokość dochodu, suma z 3 miesięcy, pracownik Ośrodka zweryfikuje podane kwoty
 • osoby bezrobotne – nie przedkładamy zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik OPS pozyskuje te dane
 • studenci - zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość pobieranego stypendium
 • W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero) – oryginał do wglądu, rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych oświadczenie osoby ubiegającej się albo zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (w Starostwie Powiatowym)
 • w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych wniosek potwierdza upoważniona osoba z zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych (brak zarządu) powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza właściciel lub współwłaściciele nieruchomości
 • oświadczenie o tym, czy ryczałt za brak w lokalu centralnego ogrzewania, i/lub centralnie ciepłej wody, i/lub instalacji gazu ziemnego (dostarczanego z zewnętrznego źródła) należy przesyłać na konto zarządcy lokalu

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń