Opis świadczenia:

W przypadku gdy osoba zmarła nie posiada rodziny lub rodzina nie wyraża woli sprawienia pogrzebu tej osobie, zadanie to przejmuje gmina. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Jeżeli po zmarłej osobie, której gmina zorganizowała pogrzeb, przysługuje zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wówczas organ zwraca się do tejże jednostki z wnioskiem o pokrycie poniesionych kosztów. Do wniosku należy załączyć wszelkie faktury potwierdzające poniesione wydatki w związku z organizacją pogrzebu.

Jeżeli po zmarłej osobie nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej może domagać się zwrotu poniesionych kosztów z masy spadkowej.

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 

Koszty świadczenia:

Gmina pokrywa koszty zorganizowania pogrzebu lub jeżeli jest to możliwe koszty są pokrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek gminy, jako organu, który bezpośrednio zajmuje się pochówkiem.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Wniosek o pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu może złożyć najbliższa rodzina.
Wniosek o sprawienie pogrzebu i pokrycie kosztów pogrzebu może złożyć także szpital.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udzielenie świadczenia
  • skrócony odpis aktu zgonu

W toku postępowania administracyjnego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania MGOPS w Gostyniu potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie świadczeń w postaci sprawienia pogrzebu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.