Opis świadczenia:

Gmina zabezpiecza schronienie osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia, tj. w schroniskach lub noclegowniach na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Wniosek o skierowanie do schroniska lub noclegowni może złożyć osoba bezdomna, tj. osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Pomoc może być także udzielona z urzędu przez pracownika socjalnego, po wyrażeniu zgody przez osobę bezdomną.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Decyzje wydaje się na czas ustalony przez kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w porozumieniu ze schroniskiem dla osób bezdomnych / noclegownią wynikającym z indywidualnych potrzeb klienta.
Decyzja wydana jest w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, poprzedzona zostaje bezpośrednim skierowaniem osoby bezdomnej do schroniska / noclegowni.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:


Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Dokumenty potwierdzające dochody oraz inne zaświadczenia wykazujące sytuację materialną, bytową i zdrowotną rodziny, w szczególności:
  • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
  • oświadczenie o dodatkowych dochodach z pracy dorywczej;
  • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej oraz renty socjalnej;
  • orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej;
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę;
  • wyrok sądu lub odcinki przekazów pocztowych w przypadku otrzymywania alimentów;
  • zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  • dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • oświadczenie o stanie majątkowym.

W toku postępowania administracyjnego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania MGOPS w Gostyniu potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni.
Konieczne jest zawarcie kontraktu socjalnego z osobą bezdomną w celu wzmocnienia jej aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uchwała nr XIII/192/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń