Opis świadczenia:

Celem działania Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest aktywacja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

CIS realizuję reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
 • uczenie umiejętności i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Wysokość świadczenia:

Okres próbny w CIS trwa 1 miesiąc. W okresie próbnym oraz w okresie uczestnictwa w zajęciach uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Świadczenie integracyjne wypłacane jest przez CIS.

Uczestnik CIS zgłaszany jest przez ośrodek pomocy społecznej do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych świadczeń określonych w niniejszej ustawie.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Wnioskować o przyjęcie do programu Centrum Integracji Społecznej mogą:

 • osoby długotrwale bezrobotne (12 miesięcy rejestracji w PUP w przeciągu 24 miesięcy), w tym także studenci studiów zaocznych,
 • niepełnosprawni w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności,
 • osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii,
 • uchodźcy,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych,
 • osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej, zagrożone wykluczeniem.

Jednakże przyszły uczestnik CIS nie może posiadać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. Jeżeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w CIS, także w przypadku tworzenia spółdzielni socjalnej lub podjęcia działalności gospodarczej przez uczestnika zajęć w CIS, kierownik CIS, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego CIS, może przedłużyć okres uczestnictwa w zajęciach do 12 miesięcy.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:


Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Wniosek o skierowanie do CIS osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

W toku postępowania administracyjnego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania MGOPS w Gostyniu potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Decyzję administracyjną o skierowaniu lub odmowie skierowania do CIS, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.