Opis świadczenia:

Bon energetyczny ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość bonu jest uzależniona od źródła ogrzewania.
Bazowe kwoty bonu:

 • 300 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 6000 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości

 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 800 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1000 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1200 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Jedynym warunkiem do otrzymania bonu energetycznego jest spełnienie kryterium dochodowego.

 

Kryteria dochodowe:

 • 2500,00 zł - gospodarstwo jednoosobowe
 • 1700,00 zł - gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon enrgetyczny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Na jaki okres:

Jednorazowo w roku na okres 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć do 30 września 2024 rokuMiejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)
lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek złożony po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.  

 

Jak podpisać elektronicznie dokument:

1. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.
2. Kliknij START, następnie wybież opcję do podpisania dokumentu w formacie .pdf i kliknij DALEJ.
3. Kliknij przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT
4. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU albo przeciągnij plik myszką.
5. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk PODPISZ.
6. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
7. Kliknij PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
8. Gdy dokument zostanie poprawnie podpisany kliknij przycisk POBIERZ z wygenerowanym nowym plikiem PDF, w którym zawarty będzie twój podpis elektroniczny.

Dlaczego musisz podpisać PDFa profilem zaufanym? A nie tylko sam list do Urzędu? Wynika to z uchwały NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21). Sędziowie orzekli:
„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”
W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany.

 

Jak wysłać wniosek o bon energetyczny:

1. Pobierz wniosek wraz załącznikami poniżej oraz przygotuj dodatkowe dokumenty
2. Wypełnij dokładnie wniosek wraz z załącznikami i je podpisz.
3. Zeskanuj wniosek, załączniki i dodatkowe dokumenty do formatu PDF.
4. WAŻNE! Zeskanowane dokumenty należy podpisać elektronicznie (opis powyżej)
5. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i wybierz WYŚLIJ PISMO OGÓLNE.
6. Zaloguj się używając profilu zaufanego, e-dowodu lub portalu bankowego.
7. W formularzu wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo – MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNIU
8. Uzupełnij pozostałe wymagane pola formularza oraz jako załącznik dołącz zeskanowany i podpisany elektronicznie wniosek z załącznikami i innymi dokumentami.
9. Wyślij formularz.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o bon energetyczny określony przez ministra właściwego do spraw energii udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będących przedmiotem wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem informacji.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Bon energetyczny wypłacany jest niezwłocznie po jego przyznaniu.
 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń